ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 – Καθεστώς 4.2 Σχέδιο Ενίσχυσης για Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων

Η εταιρεία Panchris Animal Premix Ltd έτυχε χρηματοδότησής στα πλαίσια του Καθεστώτος 4,2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη μονάδα παραγωγής Προμηγμάτων Βιταμινών, Ιχνοστοιχείων και Συμπληρωματικών Ζωοτροφών.